.../.../...

           -«به من يک نقطه ی اتکا بدهيد، تا «زمين» را،برايتان بلند کنم!»                                                                                                 ‹ارشميدس›   حاصل ِتفکرات ِپيش ازاين/نتيجه ی لحظاتی که ... ادامه مطلب
/ 72 نظر / 22 بازدید

عنوان خاصی ندارد...

...سلام/    دوران جهان بی می وساقی هيچ است                                                                   بی زمزمه ی ساز عراقی هيچ است                                       هر چند در احوال جهان می نگرم         حاصل ... ادامه مطلب
/ 50 نظر / 23 بازدید

پاييز برگهای ترا سبز می کند...

«چيز های بسيار بزرگ را تنها می توان از دور ديد»                                                                «جبران خليل جبران» -يه دونه سلام پاييزی... ...و من دوستی دارم« که ... ادامه مطلب
/ 57 نظر / 12 بازدید
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
3 پست